Dlaczego my ?

Kancelarię Upadłościową tworzą wykwalifikowani prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym. Nasi prawnicy praktykę zawodową odbywali w kancelariach u syndyków, zdobywając niezbędną wiedzę i doświadczenie. Przeprowadziliśmy dziesiątki spraw upadłościowych. Należy pamiętać, iż nieumiejętne złożenie wniosku skutkować może oddaleniem wniosku i możliwością ogłoszenia upadłości dopiero po 10 latach.

 

Prowadzimy również upadłość firm !

 

Są 3 etapy postępowania upadłościowego:


I ETAP - składamy wniosek o ogłoszenie upadłości.

W tym momencie sąd bada, czy spełniamy warunki formalne oraz ocenia czy przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały zachowane jak również czy istnieją jakieś inne negatywne przesłanki, które skutkować by mogły oddaleniem wniosku.

II ETAP - odbywa się tzw. właściwe postępowanie upadłościowe

Odbywa się ono w przypadku, gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Podczas tego etapu sąd:

a)  ustala skład i wartość całej masy upadłości tzn. majątku oraz dochodów upadłego konsumenta

b)     sporządza listę wierzytelności

c)    sprzedaje majątek upadłego i uzyskane w ten sposób środki dzieli między wierzycieli ujętych w liście (oczywiście o ile upadły konsument posiada jakiś majątek)

Na tym etapie może dojść do zawarcia układu z wierzycielami.

Koniec tego postępowania może nastąpić na dwa różne sposoby tj.:

- sąd może wykonać ostateczny plan podziału majątku upadłego - jeżeli posiadał on jakiś majątek;

albo:
- sąd zatwierdza listę wierzytelności - jeżeli upadły konsument nie posiada żadnego majątku;


III ETAP Po zakończeniu tzw. właściwego postępowania dot. upadłości, sąd wydaje postanowienie, w którym zawarty jest plan spłaty wierzycieli. Jest to postępowanie z urzędu.

Powyższy plan polega na ratalnej spłacie wierzycieli (maksymalnie przez 3 lata). Sąd decyduje również w jakiej części pozostałe niespłacone zobowiązania konsumenta zostaną umorzone po wykonaniu powyższego Planu Spłaty Wierzycieli.

Powyższy etap jest pomijany jeżeli sytuacja osobista upadłego wskazuje, iż nie byłby zdolny do dokonania spłat w ramach powyższego planu spłaty wierzycieli. W takim wypadku sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania powyższego Planu Spłaty Wierzycieli.

Misja

Naszą misją jest uwolnienie ludzi od długów, umożliwiając im rozpoczęcie nowego życia.

Wizja

Naszą wizją jest świat bez długów oraz ochrona przed nieuczciwymi parabankami udzielającymi pożyczek na wysoki procent.

Sukces

Twój sukces to także nasz sukces.
Pomagamy osiągnąć sukces uwalniając naszych klientów od długów.

Copyright ©2019 Kancelaria Upadłościowa Kielce, All Rights Reserved.